SeensaBarreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi'ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. Seensa Dubbii Dachaa Ibirootaa Walfakkaataa --- galimawwan yaada wal fakkaataa jechoota adda addaan ni ibsu:. Galmee Jaalala Dhugaa" Lied. Yoo yadaa fi gaafii qabaattan mobile - 00966 505697461 yookaan email [email protected] Entertainment ZOLA - SINBARBADA - New Ethiopian Music 2019 (Official Video). Jechoota jaalalaa Afaan Oromoon, Harar. Waa’ee Al-ishq fi al-hubb akkasumas kamtu irra faarfamaa (gaarii) akka ta’ee Abu Abbaas Ahmad ibn Yahya gaafatame. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala waan ta'eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne" (1 Yoh. com Just in a few touch, You can share your favorite on Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber and other social media sites with your friends and followers. Abdii isaa ilaalee, haalota har'a keessa darbuuf jedhee waan dubbatuuf godhuun bor yeellasifamuu hin barbaadu. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Waa sadii Kabajii-Manguddoo,Jaalala fi Aadda tee. Jaalalaaf maraachuun namaa jalee si hin gootu. Seenaa Jaalalaa - Oroliyaanaa Daani'eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Jaalalasaa kana akka fudhannu haala qabatamaa ta’een argisiisuu nu barbaachisa. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul’isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] Galmee Jaalala Dhugaa" Música. Tarii nagaa miti isheen waa rakkatte, Gaaf tokko deebiti yaada naanneffatee, Jennee mari’atnee irratti walii gallee, Ilmaan abbaa tokkoo wal qooduuf hin malle. مشترکین، افزایش، بازدید در روز، اعلامیه ها و دیگر تجزیه و تحلیل در وب سایت Analytics Telegram. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne. Walaloo Afaan Oromoo Fi Qoosaa Gaggabaaboo. 10 K J'aime. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Adoolessi 16 bara 2010 anaaf guyyaa addaati jechuu nan danda’a. Waa’ee Al-ishq fi al-hubb akkasumas kamtu irra faarfamaa (gaarii) akka ta’ee Abu Abbaas Ahmad ibn Yahya gaafatame. Isaaniis gaarumaafii garalaafumaa waaqayyo kan sirritti hubataniidha. Nmani dhugaa sabaaf falmu, dhugaa qabsaawaa tokkoo hafnaan kan alagaatuu hin haalu. Walitti qabamni jechoota (dubbin) kunis hiika kan qabaatu ta'ee dubbisaa fi dhagayaa dhaaf rakko malee qajeelootti kan galu ta'uutu isa irra jira. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta’eef. Jaalalli dhugaa gocha. Barreeffamni kun gabaabaa ta'ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala. Jechoota afaan engliffa. Yeroo baay’ee Eenyummaa Iyyesuus kiristoos Ilaalchisee marii taasifamu irratti Iyyesuus waaqayyo akka hin taane fii Ergamaa waaqayyoo kabajamaa qofa akka ta’e hubachiisuuf jecha marii yeroo dheeraa fudhatee fi fudhatu ni taasifna. Erga walitti dhufeenya horanneeyis kabajaaf jaalala obbolummaa fi afuura sabboonummaa malee hammeenya walii hin qabnu. Jechoota Hayyootaa‬! ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane, jijjiiramas agarsiisuudha!. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. Gaaffi Jaalala Dhugaa Kutaa 1ffaa. Beekumsa dhugaa yoo arganne malee, Sagalee Waaqayyoo hojiirra oolchuufis ta'e warra kaaniif sirriitti ibsuu akkamitti dandeenya? ( Qolosaayis 3: 10; 2 Ximotewos 2: 15 ) Beekumsa sirrii argachuuf of eeggannoodhaan dubbisuu, barumsisaa cimaa yoo ta'emmoo, sirriitti akka nuuf galutti irra deddeebinee dubbisuun nu barbaachisuu danda'a. Barsiisa Dhugaa Wangeelaa. ibaadaalee hunda Rabbi nurraa haaqeebalu. pdf), Text File (. Dhugaa Tokkicha @ Kiristosdhugicha. Seensa Dubbii Dachaa Ibirootaa Walfakkaataa --- galimawwan yaada wal fakkaataa jechoota adda addaan ni ibsu:. Waa sadii Kabajii-Manguddoo,Jaalala fi Aadda tee. Kadhannaa otuu sagalee waaqayyo hin dubbisin godhachuun kan nu barbaachisuuf hafuurri waaqayyo inni sagalee waaqayyo hikaa isaa nuuf kennu akka nu gargaruuf. Afaan tokko mul’inni isaa kan mirkanawu gama lamaan yemmuu ta’u isaanis Og-. -yoo dhugaa oromoof hojjatta tahee fi taaytaa jidduu ksnaa hin barbaaddu tahe jidduu jaarmayaalee siyaasaa fiigun akka mirgoo ootuu ummata wal ficcisiisuu dhaabi. " [Ummanni isaas] "amma dhugaa fiddee jirta" jedhanKan hojjachuuttis hin dhihaanne ta’anii ishee qalan. takkaa bahar lixxee-hhoggaa feete baataa. Jechoota jaalalaa Afaan Oromoon, Harare. Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo. ayli'iifii waa baru'uun samii keessa ceetaa. Powered by Blogger. The latest Tweets from Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa). See actions taken by the people who manage and post content. June 9, 2019, Finfinnee, Oromia To the attention of the respected and beloved:. Jechoota guungummii fi dhibaa’ummaa dubbatuuf illee namni akkasii otuu afaanii hin fixin keessaan boo’ee qalbii diddiirachuu jalqaba. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. 🎙If u have any dot ask👉 @Brandsoul. gargar baasuu 2. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Jechoota App. Nimoonaa Obsaa is on Facebook. Jaalala dhugaa ofittummaa lagate kanin gochaan arge si biratti. Kunis kan inni ta’eef sababniisaa: A. Kanaafuu jechoota hedduu fi hima dheeraa tarreessuudhaan naanna’aa ooluu dhiisanii ijoo dubbii isaa irratti xiyyeeffachuun, gabaabsanii gaafachuun ogummaa dha. Duraan dursinee wanti beeku qabnu Islaama qabnaan qormaanni nu muudatu akka danda'u sammuu keenya keessatti galchuu qabna. Barreessan galmee jechoota Afaan Arabiffaa Ibn Manzuura akkana jedha,"Al-ishqu farxul hubbi- Al-ishq jechuun hubbi (jaalala) daangaa darbeedha. warri dhugaa barree gantuuf galtuu diinaa ofirraa abaarree haqaaf ni falmanna dhararraa fagaannee gabruummaaf ni fincillaa bilisummaaf kaanee nu dinne gabrummaa feenee bilisummaa haa jennuu ijaarree tokkummaa!!! Shamarree oromoo dargaggoo oromoo wal barbaanna qomoo kan kaabaa kan kibbaa itti fufe diddaa gabrummaan abidda dhaami maaf nadiddaa. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Barreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi'ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. Waadaan waliigalan kuni kakuu hiriyummaa isaanii cimsu taa. Jechoota afaan engliffa. Yihowaa Kan Jaallattuufi Kitaaba Kana Kan Dubbistu: Yesus, “Dhugicha in hubattu; dhugichis birmaduu isin in baasa” jedheera. com Page 9 Itti aansee waantin jechuu barbaadu duraan dursee jaalachuuf jaalatamuudhaaf amanamaa ta'uun barbaachisaa waan ta'eef sanaan booddee jaalala dhugaa irratti hundaawanii onnee jaalalaa kan hin jijjiiramne hoomishuun barbaachisaa ta'uu anis amanee. Jaalala halagaa ollummaaf Jaalala qomoo gumaaf Jaalala obbolaa haaloof Jaalala lammii roorroof Luba gorsa beeku dubbiif Soorummaa qalbii sonaaf Yaa dhugaa siin abdannee Dukkana gannaa baanee Booqaa birraa abjoonnee Malkaa irreessan yaanee! Hawwiin goobana baatii - Nuu roobsi bara quufaa Nu badhaasi yaa giiftii - Nagaa! Diroon itii fufaa. The purpose of OromiaTube. Obsaan O Hordofaa berada dalam Facebook Sertai Facebook untuk berhubung dengan Obsaan O Hordofaa dan orang lain yang mungkin anda kenal. Kadhannaa otuu sagalee waaqayyo hin dubbisin godhachuun kan nu barbaachisuuf hafuurri waaqayyo inni sagalee waaqayyo hikaa isaa nuuf kennu akka nu gargaruuf. See author's posts. Minew Shewa Tube 2,075,173 views. Dhugaa dubbachuuf akka Aadaa Naannoo keenyaatti Ayyaanota waggaa baay’een waan kabajamaniif ijoolleenis ta’e namootni gurguddaan guyyaa ayyaanaa kana hawii guddaadhaan eegu, anillee akkasuma hawwii guddaadhaan ayyaana waggaa kan akka bara haaraa. com irratti yaada keessan nuuf kennaa. Tarii nagaa miti isheen waa rakkatte, Gaaf tokko deebiti yaada naanneffatee, Jennee mari'atnee irratti walii gallee, Ilmaan abbaa tokkoo wal qooduuf hin malle. Fkn, Qur'aanni furqaan jedhama dhugaa fi soba waan addaan baasuf. co/yvEVtfEajH,. Continue Reading. Full text of "translation of sura yusuf in oromo language" See other formats Baafata Seensa 3 Kaayyoo Kitaabni kun barreeffameef 3 Durduubee suurichaa (Background of the sura) 5 Suuraan Yuusuf Yoom Buufame, Maaliif Buufame? 6 Kaayyoo Suuraan Yuusuf Buuf ameef 6 Haalafi tartiiba Seenaan Yuusuf ittiin qindaahe- ( Plot) 7 Walmadaalina Ijaarama seenaa Suuraa Yuusuf (Parallels of the plots ) 8. (OPride) — Almaz Tafara, famed Oromo singer and songwriter, died on Mar. Bifuma walfakkaatun dargaggoo MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta’uu ibsuun barbaada. Jaalala dhugaa ofittummaa lagate kanin gochaan arge si biratti. Afaan tokko mul'inni isaa kan mirkanawu gama lamaan yemmuu ta'u isaanis Og-. Jaalalti tanaa suni jedhanii hiikkaa itti kennuun nama rakkisa, Maaliif yoo jatte jaalalti jecharra gochaani ibsamti waan taateefiidha. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Posted on 02-Nov-2017. Join Facebook to connect with Nimoonaa Obsaa and others you may know. Mame T GemechuさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Mame T Gemechuさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. Dhiiginni dhiiga hin dheessu waliin dhalatanii, Marabbaa fi jaalala yoo dhabuuf baatanii, Maal maatii ishee dhiiftee maaliif qara ilaaltii, Masaraa ulfinaa maliif diiguuf yaaltii?. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) -Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba'an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane. Jalaata Lammii is on Facebook. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Osoo dhugaa Oromummaan murna "shanee" /QC ffaa/ biratti ni dursa tahee kutaan Abbaa Caalaa fi Daud qofti Oromummaaf amanamaa, kan Oromummaa nama muuduu fi nama mulqu, sabboonummaan nama cuuphuu fi gad-nama buusee leelliftuu gandaa hin godhan turan. Miira gadi aantummaan osoo hin ta'in miira kabajaatin dachii irra adeema. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale. "Biyya keenya jaalannu nama wajjiin qooddanna, feenu immoo akka barbaadnetti bulfachuun mirga keenya!". Iniciar sesión. Osoo dhugaa Oromummaan murna "shanee" /QC ffaa/ biratti ni dursa tahee kutaan Abbaa Caalaa fi Daud qofti Oromummaaf amanamaa, kan Oromummaa nama muuduu fi nama mulqu, sabboonummaan nama cuuphuu fi gad-nama buusee leelliftuu gandaa hin godhan turan. Jechoota cigoo (jechoonnnii fi gaaleen kan hiikin isaanii jechaa jechatti ta’e kan bade) C. Jalaata Lammii is on Facebook. Chemistry is a branch of physical science that studies the composition, structure, properties and change of matter. Abjuu fi mul'atni koo fiixaan ba'ee arguuf kan kee awwaalte…ani nama egeree akkan ta'uuf har'a kee wareegde. Jechoota Gamnaa Kutaa 7ffaa Jaarsota Gamnoota Arsii fi Karrayyuu Akkas jedhe gamni:- Nama jechuun; Kan dhugaaf xaare Kan lammii ijaare Kan sabaaf dhaabbate Kan sabaaf falmate Qabeenya jechuun Kan lammii ijaare Kan abdii dhalootatti hore Kan hiyyeessa jijjiire Jaarsa jechuun; Kan jaarsummaa taa’e Kan dhugaaf dhama’e Kan dhugaa mure Kan lammii dhaamsa hire Kan lammii…. Macaafni Qulqulluun: 'Jaalala Waaqayyoo isa gara jireenya barabaraatti isin geessu keessatti of eegaa!' jedhee nu gorsa. Barsiisa Dhugaa Wangeelaa. Ethiopian Music : Zebiba Girma (Gerager) ዘቢባ ግርማ (ገራገር) - New Ethiopian Music 2019(Official Video) - Duration: 4:36. Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa’e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka’u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. Jaalalli dhugaa garuu maaliidha? Madaalliin isaa hoo? Jaalala dhugaa isa kan sobaa ykn fakkeessaan akkamitti gargar baasuun danda'ama? Qabxiilee jaalalli tokko isa dhugaa ta'uu agarsiisan 10 tarreessina. Wareegamni, lubbuu qaalli taate mirga sabaa fi biyya offiif jedhamee kafalaamu wareegama akka garaa ulfattuu, kan seenaan yaadataa hafuu dha. o Kanaaf waldaa Efesoon ishee bulchiinsaa fi tika gaarii, amanamummaa fi obsaan danda'uu, sobbaa fi dhugaa gargar baasanii dhugaa duukaa bu'uu qabdu kana keessa dhaabatee Gooftaan jaalala iddoo isaatii yeroo dhabu baay'ee gadde. Jechoota App. hambaa bardheengaddaa Waggaa darbe ‘lafti nagaadha’ jedhee mana kiyyaa uffata aadaan faayamee ba’ee ture. ) irraa | Amajjii 2013. Jechoota 1 Seenaa Baraa 29: 11-12 keessatti tarreeffaman yaadachaa ilaalcha isaafqabdu Waaqayyoof ibsi. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta'an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal'ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu’aa keessatti “Waaqayyo jaalala waan ta’eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne” (1 Yoh. Mammaaksa Afan Oromoo. om Fariisichis dhaabatee garaa isaatti akkana jedhee kadhachuu jalqabe: 'Yaa Waaqayyo, ani akka namoota kaanii, jechuunis akka saamtotaa, akka jalʼootaa, akka ejjitootaa yookiin keessumaa immoo akka nama qaraxa sassaabu kanaa waan hin taaneef sin galateeffadha. Baxter Daadhiin Jala Haa Yaatu! Gammadii Badhaasoo irraa Torbaan darbe du'a Dr. 7,000 likes · 13 talking about this. Jechoota Arfan Jaalala Ibsuuf Itti Hojjetaman. hapax legomena ( jecha Kakuu Moofaa Kan Warra Ibrootaa keessattisi’a tokko duwwaa hojii irra oole) B. Fulbaana 27,2015 Naqamte. Ayyaana kana yeroo kabajnu hundumaa dhugaa dagachuu hin qabne jabaa tokkotu jira. seenaa Dhugaa (#Share,#Comment,#Like) ----- ~Odaa Gurree-tiin Ani mucaa hangafaa ti. Yaa'iin idilee Caffee Oromiyaa 5ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa. Jaalala Oromoo Love Messages. Dhugaa olitti kaafne kana garaan keessan tolchee beeka. Waa'ee Al-ishq fi al-hubb akkasumas kamtu irra faarfamaa (gaarii) akka ta'ee Abu Abbaas Ahmad ibn Yahya gaafatame. Innis jaalala biyyaa, ummataa, seenaa waloo surra qabeessa, aadaa, dudhaa, hoodaa, afaanii fi akaakilee tokkicha, qabaachuu irratt hundaawa. Jechoota Gamnaa (Amaan Tolaa Hamdaa) On 1 Aug 2013 By OromiaTimes In Mammaaksa Oromoo 1 Comment A. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:. Dhugaa dhoksuuf warri bobba’an hedduun garuu saba kana akka saba miidhameetti osoo hin taane akka saba ummattoota biraa miidhaa turee fi miidhaa jiruu tokkotti kanneen odeessan ni jiru. Boruu Barraaqaa irraa* Kutaa 1ffaa dabre keessatti afanfaajjii maqaa jedhuun Habashoonni magaalaalee Oromiyaa akka Jimmaa, Dirree Dhawaa fi Harar dhaaluuf geggeessaa jiran laaluuf yaallee jirra. #Jaalala #Odeeffannoo #Oromo #DhaddachaJaalalaa. Jechoota Hayyootaa‬! ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane, jijjiiramas agarsiisuudha!. kan beekkomsan qabnee aylillee qabaatuu. Jechoota guungummii fi dhibaa'ummaa dubbatuuf illee namni akkasii otuu afaanii hin fixin keessaan boo'ee qalbii diddiirachuu jalqaba. Barsiisa Dhugaa Wangeelaa. Waadaan waliigalan kuni kakuu hiriyummaa isaanii cimsu ta'a. Yoo yadaa fi gaafii qabaattan mobile - 00966 505697461 yookaan email [email protected] (OPride) — Almaz Tafara, famed Oromo singer and songwriter, died on Mar. Jechoota App. Ummata bal'aaf karaan walabummaa karaa tokkummaa, iftoominaa, walkabajaa fi jaalala irratti hundaa'e qofa jedhee amana. ~ Jaalala onnee ~ Beekumsa sammuu ~ Obsa garaa ~ Dhugaa arrabaa ~ Ogummaa harkaa qabadhu! * Bara Jireenya Kee Keessatti: ~ Kan dabarsite yaadadhu. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. hawasaa kamiyyuu keessati tokko yerroo ijjaru tokko diguun jiraa ,osso kuni jirree ta. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) –Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba’an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane. ~ Kan keessa jirtutti jabaadhu. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta'eef. Nmani dhugaa sabaaf falmu, dhugaa qabsaawaa tokkoo hafnaan kan alagaatuu hin haalu. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Barreeffamni kun gabaabaa ta’ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala. Barreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi’ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Akkuma sagalee haasawa isaa Nadhiin goota murannoofi kutannoo dhugaa qabuudha. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta'eef. Facebook gives people the power to share and makes. LATEST LOVE MOVIES - RECOMMENDED. Dhugaa dubbachuuf warroonni carraa maqaa dhaaba ABO'tiin socho'uu fii dubbii ummataatti baafachuuf carraa qabdanitti fayyadamtanii asii fi achi fiigaartan hunduu yaadaa fi murtee saba keennaas akkasuma asii fi achiin fiigdanii. Sirna baruufi barsiisuu keessattis gaheen inni qabu salphaa miti. Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Numarsan jaalala ni jaallatti garuu kan inni jedhuufi isheen jettu tokko miti. w hoggaa tahu, Irra guddaan muslimaa qaphxiilee kaafne kana keessaa hanguma Iimaanaan wal caaluun itti dalaga. ATI MACAAFA QULQULLUU HUBACHUU NI DANDEESSAA! Wangeela Yohaannis I, II, III Yohaannis BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu). com irratti yaada keessan nuuf kennaa. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Namni akkasii, yeroo haasa'u hedduuminaan waa'ee seer-luugaa ykn waa'ee jechoota walitti barbaadu rakkata otuu hin taane, waa'ee yaada isaa dabarfachuu irratti xiyyeeffataa dha. Afaan tokko mul’inni isaa kan mirkanawu gama lamaan yemmuu ta’u isaanis Og-. ayli'iifii waa baru'uun samii keessa ceetaa. Akka nuti Waaqayyoon isa dhugaa malee (Isa Waaqaa fi lafa uume, isa bara baraan jiraatu, isa warra Isiraa’eliin biyya garbummaatii baase, Isa tessoon isaa Waaqarra ta’e malee waaqolii biraa hin Waaqeffanne (hin amanne, hin waammanne, hin abdanne, hin sodaanne, hin kabajne) nu abbooma. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne. Ayyaana kana yeroo kabajnu hundumaa dhugaa dagachuu hin qabne jabaa tokkotu jira. ijoodha, eenyummaa isaa. Kallacha Oromiyaa Bara 24 Lakk. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul’isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] The latest Tweets from Xalayaa Jaalalaa (@xalayaa). Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo. Beekkumsa, Oduu fi koobla Aadda Boorana gara gara Suuralee Abbootii Gadaa Booranaa fi taphaa kolfaa Borana Page kana jalati ni argatu nuti makama Join and share with friends. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: “The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Bakka dirreen siyaasaa ballatee dhaabbiileen siyaasaa maqaa Oromootiin sochoowan hunduu hidhannoo isaanii hiikkatanii karaa nagaan sochoowaa jiranitti kannneen maqaa jaarmaya siyaasaatiin hidhannoon ummata keessa deemaa ,saamaafii saamsisaa hojii al seerummaarratti bobbahaniis Bilisummaan dhugaa ol’aantummaa seeraa keessatti argama. Bifuma walfakkaatun dargaggoo MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta'uu ibsuun barbaada. "Biyya keenya jaalannu nama wajjiin qooddanna, feenu immoo akka barbaadnetti bulfachuun mirga keenya!". Armaan gaditti kadhannaan ta’uu malu ka’ameera: “Yaa gooftaa Yasuus, sin barbaada. Xurree Milkaa'inna fi Gammachuu-lakk. beekamaadha. Jechoota App. SeensaBarreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi'ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. Yihowaa Kan Jaallattuufi Kitaaba Kana Kan Dubbistu: Yesus, "Dhugicha in hubattu; dhugichis birmaduu isin in baasa" jedheera. Gaaffi Jaalala Dhugaa Kutaa 1ffaa. Facebook gives. Email:- [email protected] Ummata Oromoo ifatti baasuuf wareegama kaleessa baasaa baatan san har'a dantaa aangoo hin jirreef jecha dhoqqeetti of jalaa hin laaqinaa. Download with Google Download with Facebook or download with email. Nmani dhugaa sabaaf falmu, dhugaa qabsaawaa tokkoo hafnaan kan alagaatuu hin haalu. Inni lammaffan yeroo sana kolonela kan turan Janaraal Taaddasaan goota farra fashistii ta'uu isaniti. Innis dhugaa ofitti himuu fi hojii hojjataniif itti gaafatama fudhachuu dha. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Leenjiilee barsiisootaa jedhchuun yeroo ammaa dabballooti Wayyaanee godina hunda keessatti barsiisaa jiran milkooma dhabuun dura dhaabatnaan mudataa jira,haalli kun itti fufuun godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti leenjii siyaasaa ta’e irratti barsiisoti gaaffii kaasanii dabballoota Wayyaanee ittiin. THE VIEWS EXPRESSED IN THESE PAGES ARE THE AUTHORS' OWN & DON'T NECESSARILY REFLECT MWP'S VIEW. Jiituu Dullumee er på Facebook. Jireenyaan jaalala abbaasaa dhandhamatee utuu hin quufiin abbaansaa tasaa dhukkubsatee ijoollummaatti irraa duunaan Jireenyaan itti gaafatamummaa maatii abbasaa fudhachuun obbolaan guddisuutti ka’e. 103: 1-5 dubbisi. See actions taken by the people who manage and post content. Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kann natti dhaga'amee fulduraan ibsadhee. -yoo dhugaa oromoof hojjatta tahee fi taaytaa jidduu ksnaa hin barbaaddu tahe jidduu jaarmayaalee siyaasaa fiigun akka mirgoo ootuu ummata wal ficcisiisuu dhaabi. Ver más de Jechoota jaalalaa Afaan Oromoon en Facebook. Isheen Waaqayyoon gadi, uumamatoota hundaa. See author's posts. Bifuma walfakkaatun dargaggoo MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta’uu ibsuun barbaada. Kt and others you may know. hambaa bardheengaddaa Waggaa darbe ‘lafti nagaadha’ jedhee mana kiyyaa uffata aadaan faayamee ba’ee ture. Wal-dhabdeen waan jaalala dhorkan ykn ittisan keessa isa jalqaba ti. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. 1🏛Da'awaa garagara fi Gorsa. June 9, 2019, Finfinnee, Oromia To the attention of the respected and beloved:. seenaa Dhugaa (#Share,#Comment,#Like) ----- ~Odaa Gurree-tiin Ani mucaa hangafaa ti. Bifuma walfakkaatun dargaggoo MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta'uu ibsuun barbaada. Gefällt 10. Hojii garaagaraa hojjechuun haadhasaa gargaaruu itti fufe. com irratti yaada keessan nuuf kennaa. Entertainment ZOLA - SINBARBADA - New Ethiopian Music 2019 (Official Video). Xurree Milkaa'inna fi Gammachuu-lakk. Walitti qabamni jechoota (dubbin) kunis hiika kan qabaatu ta'ee dubbisaa fi dhagayaa dhaaf rakko malee qajeelootti kan galu ta'uutu isa irra jira. GORSA OROMUMMAA JAWAAR MUHAMMAD iif. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta'eef. waa sadii Hubadhuu-Jechoota ,Amalaa fi Qalbii. ibaadaalee hunda Rabbi nurraa haaqeebalu. بازدید آمار این کانال Telegram "BBC Afaan oromoo" - @BBCORObbcAfaanOromoo. txt) or read online for free. Jechoota guungummii fi dhibaa’ummaa dubbatuuf illee namni akkasii otuu afaanii hin fixin keessaan boo’ee qalbii diddiirachuu jalqaba. Dhugaa dubbachuuf akka Aadaa Naannoo keenyaatti Ayyaanota waggaa baay’een waan kabajamaniif ijoolleenis ta’e namootni gurguddaan guyyaa ayyaanaa kana hawii guddaadhaan eegu, anillee akkasuma hawwii guddaadhaan ayyaana waggaa kan akka bara haaraa. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. (Yohannis 8:32) Jechoota baay’ee nama jajjabeessan mitii? ‘Guyyoota gara dhumaafi’ yeroo sodaachisaa sobni itti babal’ate keessa jiraannus, dhugaa beekuun ni danda. Jireenyaan jaalala abbaasaa dhandhamatee utuu hin quufiin abbaansaa tasaa dhukkubsatee ijoollummaatti irraa duunaan Jireenyaan itti gaafatamummaa maatii abbasaa fudhachuun obbolaan guddisuutti ka’e. ~ Jaalalli dhugaa fageenya karaatiin hin daangeffamu! ~ Jaalalli dhugaa furtuu jireenyati! ~ Jaalalli dhugaa ibsaa addunyaa fi gaaddisa jiruuti! ~ Nama jaalalli dhugaa kuffiseef, guulli harkisa lafaa itti hin gaafatamu! ~ Dhiira qawweef hin jilbiiffannetu, jaalala dhugaatiif jilbiiffata!. Jechoota "filoosofera" fi "filoosoofii" jedhu kan jalqaba fayyadame filoosoofera Giriiki durii Paayitaagoras ture. Ibsaa Ibnu Abubakar is op Facebook. waa sadii Towadhuu-Arrabaa kee, Aarii fi waan hojjatuu. Jiruu kee caalaa kiyyaaf wawwaatta. waani namni tokko hojjatte manati nuuti fiduu mitti. Qormaata kana yoo dabarre milkaa'inna addunyaa aakiratti arganna. Jechoota jaalalaa Afaan Oromoon, Harar. Jaalalli Waaqayyoo qulqulluummaa isaa, qajeelina isaa, haqa isaa, yookiin dheekkamsa isaatiin illee alatti hiika hin qabu. Walitti qabamni jechoota (dubbin) kunis hiika kan qabaatu ta'ee dubbisaa fi dhagayaa dhaaf rakko malee qajeelootti kan galu ta'uutu isa irra jira. Dhugaa achi gattee, sobaan haguugamuun Qajeelummaa dhiiftee, jallina raawwachuun Qulqullummaa irra, cubbuudhaaf oflaachuun Jaalala Gooftaarra, kan ejjaa filachuun Karaa badisaatii, seexanaaf jiraachuun (x2) Amma cubbuudhaan ulfooftee, ulfa baasuu figdu Siin jaalladha jettee, durba ofduukaa yaaftu Ulfina namummaa baafte, kan horii uffattuu. Dhugaa Tokkicha @ Kiristosdhugicha. Jechoota Jaalalaa. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Kirisitiyaanonni Musliimota yeroo hundaa jaalala Kiristosin jaalachuu qabu. Jechoota 1 Seenaa Baraa 29: 11-12 keessatti tarreeffaman yaadachaa ilaalcha isaafqabdu Waaqayyoof ibsi. Waadaan waliigalan kuni kakuu hiriyummaa isaanii cimsu ta'a. wanti baratame immoo muuxannoo ta'a,muuxannoon immoo umama caalaa nama gabroomsa. Jaalalti tanaa suni jedhanii hiikkaa itti kennuun nama rakkisa, Maaliif yoo jatte jaalalti jecharra gochaani ibsamti waan taateefiidha. Dhiiginni dhiiga hin dheessu waliin dhalatanii, Marabbaa fi jaalala yoo dhabuuf baatanii, Maal maatii ishee dhiiftee maaliif qara ilaaltii, Masaraa ulfinaa maliif diiguuf yaaltii?. Full text of "translation of sura yusuf in oromo language" See other formats Baafata Seensa 3 Kaayyoo Kitaabni kun barreeffameef 3 Durduubee suurichaa (Background of the sura) 5 Suuraan Yuusuf Yoom Buufame, Maaliif Buufame? 6 Kaayyoo Suuraan Yuusuf Buuf ameef 6 Haalafi tartiiba Seenaan Yuusuf ittiin qindaahe- ( Plot) 7 Walmadaalina Ijaarama seenaa Suuraa Yuusuf (Parallels of the plots ) 8. haawasichii damaqinaani irrati hirmachuu qaba. Jechoota Gamnaa Kutaa 7ffaa Jaarsota Gamnoota Arsii fi Karrayyuu Akkas jedhe gamni:- Nama jechuun; Kan dhugaaf xaare Kan lammii ijaare Kan sabaaf dhaabbate Kan sabaaf falmate Qabeenya jechuun Kan lammii ijaare Kan abdii dhalootatti hore Kan hiyyeessa jijjiire Jaarsa jechuun; Kan jaarsummaa taa’e Kan dhugaaf dhama’e Kan dhugaa mure Kan lammii dhaamsa hire Kan lammii…. Dhugaa 2C 1. See author's posts. Yaa'iin idilee Caffee Oromiyaa 5ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa. ~ Bakka yaadde gahuuf obsa qabaadhu. Baxter Daadhiin Jala Haa Yaatu! Gammadii Badhaasoo irraa Torbaan darbe du'a Dr. txt) or read online for free. Jechoota guungummii fi dhibaa'ummaa dubbatuuf illee namni akkasii otuu afaanii hin fixin keessaan boo'ee qalbii diddiirachuu jalqaba. Bilisa, Sodaa Malee fi Sammuu Qulqulluun. Waa’ee Al-ishq fi al-hubb akkasumas kamtu irra faarfamaa (gaarii) akka ta’ee Abu Abbaas Ahmad ibn Yahya gaafatame. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. ~ Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqulluun Dubbii Waaqayyooti ~ Seensa Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. Barreeffamni kun gabaabaa ta'ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala. yeroo ammaa kana halaalummaan cubbuu dha jedhani afaan guutatani. Jechoota 1 Seenaa Baraa 29: 11-12 keessatti tarreeffaman yaadachaa ilaalcha isaafqabdu Waaqayyoof ibsi. Hojii garaagaraa hojjechuun haadhasaa gargaaruu itti fufe. -yoo dhugaa oromoof hojjatta tahee fi taaytaa jidduu ksnaa hin barbaaddu tahe jidduu jaarmayaalee siyaasaa fiigun akka mirgoo ootuu ummata wal ficcisiisuu dhaabi. An ergan dhaladhee of baree guyyaa akkasii kana hawwiidhaan eegee hin beeku. Kanaafuu, addooyyeen kan dubri umrii naannoo jireenyatiin walitti dhiyaatan hanga waliin jiranitti waljaalachuu walii dhaabbachuuf waadaa waliigalani. Kadhannaa otuu sagalee waaqayyo hin dubbisin godhachuun kan nu barbaachisuuf hafuurri waaqayyo inni sagalee waaqayyo hikaa isaa nuuf kennu akka nu gargaruuf. Waan nama dhibu keessaa gammachuun an gaafa sana gammade, takka boo’i boo’i na gochaa ture. Irreecha ayyaana lammii Oromoo maraa taasisuu irratti hanga ammaatti hojii hangamtu hojjetame, hangamtu hoo nu hafe kan jedhu wal gaafachuu feesisa. haquu Deebii Gilgaala 3: Shaakala Dubbisuun Boodaa Kaayyoon gilgaala kanaa barattoonni, wanta seenaa jireenyaa Onesmoos Nasiibirraa 1179 hubatanirraa ka'uun, wanta isaanirraa eeggamu akka yaaduu danda'an taasisuufi. Baxter ykn Abbaa Aadam (akka ummanni Kofaleewaamutti) marsaa Gadaa. Barreessan galmee jechoota Afaan Arabiffaa Ibn Manzuura akkana jedha,”Al-ishqu farxul hubbi- Al-ishq jechuun hubbi (jaalala) daangaa darbeedha. Picture Window theme. Dhugaa achi gattee, sobaan haguugamuun Qajeelummaa dhiiftee, jallina raawwachuun Qulqullummaa irra, cubbuudhaaf oflaachuun Jaalala Gooftaarra, kan ejjaa filachuun Karaa badisaatii, seexanaaf jiraachuun (x2) Amma cubbuudhaan ulfooftee, ulfa baasuu figdu Siin jaalladha jettee, durba ofduukaa yaaftu Ulfina namummaa baafte, kan horii uffattuu. Barreeffamni kun gabaabaa ta’ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala. " [Ummanni isaas] "amma dhugaa fiddee jirta" jedhanKan hojjachuuttis hin dhihaanne ta'anii ishee qalan. Laftii nuu ittii dhalannee lafa booranaatii, gostii nuu keessa dhalannee gosaa booranaatii, libanii, dirree,saakuu, waasoo dheedaaf akka nuu toltuttii, maqaa ittii moggaamnee malee boorana gandaan,kutaafii haala quttumaatin gargar qooduu nittii. Jiituu Dullumee er på Facebook. Kunis kan shamarran Oromoo jaalala dhugaa, kabajaa maalummaa hiriyummaa ittiin agarsiisani. (Yohannis 8:32) Jechoota baay'ee nama jajjabeessan mitii? 'Guyyoota gara dhumaafi' yeroo sodaachisaa sobni itti babal'ate keessa jiraannus, dhugaa beekuun ni danda. The purpose of OromiaTube. Niimoonaan jaalala dur hin beekneen machaa'eera. Jechoota App. Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Report. Jaalalti tanaa suni jedhanii hiikkaa itti kennuun nama rakkisa, Maaliif yoo jatte jaalalti jecharra gochaani ibsamti waan taateefiidha. hapax legomena ( jecha Kakuu Moofaa Kan Warra Ibrootaa keessattisi’a tokko duwwaa hojii irra oole) B. Kun immoo abdiin isaa dhugaa fi kan hin hafne ta'uu isaa agarsiisa. First, he wrote many books and made it available for the Oromoo people. Jalaata Lammii is on Facebook. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. "Biyya keenya jaalannu nama wajjiin qooddanna, feenu immoo akka barbaadnetti bulfachuun mirga keenya!". waani namni tokko hojjatte manati nuuti fiduu mitti. Beekumsa dhugaa yoo arganne malee, Sagalee Waaqayyoo hojiirra oolchuufis ta'e warra kaaniif sirriitti ibsuu akkamitti dandeenya? ( Qolosaayis 3: 10; 2 Ximotewos 2: 15 ) Beekumsa sirrii argachuuf of eeggannoodhaan dubbisuu, barumsisaa cimaa yoo ta'emmoo, sirriitti akka nuuf galutti irra deddeebinee dubbisuun nu barbaachisuu danda'a. Jechoota Arfan Jaalala Ibsuuf Itti Hojjetaman. Furqaan jechuun dhugaa fi sobaa kan addaan baasu. Voir plus de contenu de Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo sur Facebook. ayli'iifii waa baru'uun samii keessa ceetaa. Jechoota guungummii fi dhibaa'ummaa dubbatuuf illee namni akkasii otuu afaanii hin fixin keessaan boo'ee qalbii diddiirachuu jalqaba. kan beekkomsan qabnee aylillee qabaatuu. Full text of "translation of sura yusuf in oromo language" See other formats Baafata Seensa 3 Kaayyoo Kitaabni kun barreeffameef 3 Durduubee suurichaa (Background of the sura) 5 Suuraan Yuusuf Yoom Buufame, Maaliif Buufame? 6 Kaayyoo Suuraan Yuusuf Buuf ameef 6 Haalafi tartiiba Seenaan Yuusuf ittiin qindaahe- ( Plot) 7 Walmadaalina Ijaarama seenaa Suuraa Yuusuf (Parallels of the plots ) 8. Kun dhugaa ta'uu haasa'a inni godhaa ture keessatti xiinxalluun ni danda'ama. Continue Reading. Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne - Xalayaa Jaalalaa Facebook Dhaan Wal Barree Wal Jaalanne. Kanaafuu, addooyyeen kan dubri umriifi naannoo jireenyatiin walitti dhiyaatan hanga waliin jiranitti waljaalachuufi walii dhaabbachuuf waadaa waliigalani. 12:31) Waa'ee jaalalaa akkas jedhee kan ibse maaliifi? Waa'ee jaalala isa kamii dubbachuusaa ture? Deebii kanaa argachuuf, jechi "jaalala" jedhu hiika maalii akka qabu gadi fageenyaan haa qorru. com Page 9 Itti aansee waantin jechuu barbaadu duraan dursee jaalachuuf jaalatamuudhaaf amanamaa ta'uun barbaachisaa waan ta'eef sanaan booddee jaalala dhugaa irratti hundaawanii onnee jaalalaa kan hin jijjiiramne hoomishuun barbaachisaa ta'uu anis amanee. 3 Posted on August 23, 2016 by sammubani Barruun tuni barreefamoota gaggabaabo ji'a Bitootessa (March) 2016 fuula Fesbuuki Jireenya Badhaatu irraa walitti kuufamteedha. Barreessan galmee jechoota Afaan Arabiffaa Ibn Manzuura akkana jedha,"Al-ishqu farxul hubbi- Al-ishq jechuun hubbi (jaalala) daangaa darbeedha. Join Facebook to connect with Solomon Asefa and others you may know. jechoota fokkuu dubbachuun keessa kee miidhu danda'a. Barreeffamni kun gabaabaa ta'ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala. hapax legomena ( jecha Kakuu Moofaa Kan Warra Ibrootaa keessattisi'a tokko duwwaa hojii irra oole) B. warri dhugaa barree gantuuf galtuu diinaa ofirraa abaarree haqaaf ni falmanna dhararraa fagaannee gabruummaaf ni fincillaa bilisummaaf kaanee nu dinne gabrummaa feenee bilisummaa haa jennuu ijaarree tokkummaa!!! Shamarree oromoo dargaggoo oromoo wal barbaanna qomoo kan kaabaa kan kibbaa itti fufe diddaa gabrummaan abidda dhaami maaf nadiddaa. galatoomaa wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuhuu. Afaan tokko mul'inni isaa kan mirkanawu gama lamaan yemmuu ta'u isaanis Og-. Tarii nagaa miti isheen waa rakkatte, Gaaf tokko deebiti yaada naanneffatee, Jennee mari'atnee irratti walii gallee, Ilmaan abbaa tokkoo wal qooduuf hin malle. Waanti Waaqayyo hojjetu kam iyyuu jaalalaan, akkuma waanti inni hojjetu hundinuu siriifi dhugaadha. Yihowaa Kan Jaallattuufi Kitaaba Kana Kan Dubbistu: Yesus, "Dhugicha in hubattu; dhugichis birmaduu isin in baasa" jedheera. Second, he has motivated and supported hundreds of young people to write what is in their mind. Jechoota "filoosofera" fi "filoosoofii" jedhu kan jalqaba fayyadame filoosoofera Giriiki durii Paayitaagoras ture. (Yohannis 8:32) Jechoota baay'ee nama jajjabeessan mitii? 'Guyyoota gara dhumaafi' yeroo sodaachisaa sobni itti babal'ate keessa jiraannus, dhugaa beekuun ni danda. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. See author's posts. Jiruu kee caalaa kiyyaaf wawwaatta. Halalummaan akka jaalalatti laakawamuu erga eegalee bubbulee jira. Dhugaa dubbachuuf warroonni carraa maqaa dhaaba ABO'tiin socho'uu fii dubbii ummataatti baafachuuf carraa qabdanitti fayyadamtanii asii fi achi fiigaartan hunduu yaadaa fi murtee saba keennaas akkasuma asii fi achiin fiigdanii. waa sadii Dinqiisiifadhuu-Beekumsaa ,Miidhaginaa fi Ogummaa. About Saphaloo Kadiir Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. Afaan Oromoo fi Jechoota Dinqisiiso Afaan Oromoo shared a link.